Gondola Ski Station | 990 m
Chalin Valog | Gondola Middle Station | 1200 m
Banderishka Polyana | Ski Zone Hub 1 | 1620 m
Shiligarnik | Ski Zone Hub 2 | 1730 m
Plateau | 2200 m
Todorka Peak | 2550 m